Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti u procesu regrutacije i selekcije

Zahvaljujemo se na interesovanju za Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Takovska 2, 11000 Beograd (u daljem tekstu: „Telekom Srbija“) kao poslodavca. Telekom Srbija Vaše podatke o ličnosti u procesu regrutacije i selekcije prikuplja i obrađuje na zakonit, pošten i transparentan način u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ovo obaveštenje odnosi se na proces regrutacije i selekcije do trenutka zasnivanja radnog odnosa. Obrada podataka o ličnosti zaposlenih u Telekomu Srbija je predmet posebnog obaveštenja o obradi podataka o ličnosti.

Svrha obrade podataka o ličnosti i pravni osnov obrade

Podaci iz Vaše prijave na oglas obrađuju se isključivo u svrhu izbora i zapošljavanja kandidata i isključivo od strane osoba koje učestvuju u procesu regrutacije i selekcije. Obrada podataka o ličnosti u procesu regrutacije i selekcije se vrši na osnovu Vašeg pristanka na obradu. Podaci o ličnosti koje ste uneli u onlajn formular beleže se tek ako na obradu pristanete. Tada se na osnovu unetih podataka kreira Vaš korisnički nalog i omogućava se da Vašu prijavu na otvorenu poziciju dopunite dodatnim dokumentima i informacijama.

Ne postoji zakonska obaveza da nam dostavite svoje podatke o ličnosti. Međutim, bez ličnih podataka ne možemo da ostvarimo kontakt sa Vama, kao ni da sprovedemo postupak selekcije za određenu poziciju.

Vrste podataka o ličnosti

U procesu regrutacije i selekcije obrađujemo osnovni set podataka o ličnosti koje ste dostavili u radnoj biografiji (CV) i onlajn prijavi (ime i prezime, kontakt podatke, stečeno obrazovanje, radno iskustvo).

U daljem toku procesa selekcije obrađujemo podatke o ispunjenosti obaveznih i poželjnih uslova - kvalifikacija propisanih za otvorenu poziciju, kao i podatke o posedovanju odgovarajućih veština i stručnih znanja. Po potrebi, obrađujemo podatke o psihološkoj proceni profesionalnih potencijala (baziranoj na proceni kognitivnih sposobnosti, karakteristika ličnosti, profesionalnih interesovanja). Podatke obrađujemo u svrhu procene kompetencija zahtevanih za konkretnu poziciju.

Način prikupljanja podataka o ličnosti

Podatke u procesu regrutacije i selekcije prikupljamo direktno od Vas putem onlajn profila i iz dokumenata koje priložite. Kandidat je dužan da o sebi pruži tačne podatke o ličnosti. U toku procesa selekcije podatke prikupljamo na osnovu obavljenih intervjua i po potrebi sprovedenih psiholoških testova i zadataka praktičnih veština.

Podatke o kandidatima možemo prikupljati i indirektno od naših zaposlenih u slučaju kada žele da preporuče kandidata za otvorenu poziciju u Telekomu Srbija. Osobe koje su preporučene od strane naših zaposlenih pozivamo da se prijave na oglas i u slučaju da izvrše lično prijavu na oglas obrađujemo njihove podatke u procesu selekcije. U slučaju da se preporučena osoba ne prijavi za poziciju, Telekom Srbija će njene podatke o ličnosti obrisati u roku od dva radna dana od upućivanja poziva da se prijavi.

Primaoci podataka o ličnosti

Obrađivači podataka o ličnosti jesu fizička ili pravna lica koja obrađuju podatke o ličnosti u ime Telekoma isključivo na osnovu pismenih uputstava Telekoma u konkretno određene svrhe i na osnovu zaključenog ugovora o obradi podataka o ličnosti. Telekom preduzima sve neophodne mere kako bi osigurao da se angažovani obrađivači strogo pridržavaju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i pisanih uputstava, kao i da su preduzeli odgovarajuće mere za zaštitu podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti mogu biti otkriveni organima vlasti kojima je Telekom ovlašćen ili obavezan da dostavi podatke o ličnosti na osnovu zakona koji uređuju konkretno dostavljanje tih podataka. U slučaju potrebe, možemo izvršiti bezbednosnu proveru Vaših podataka u saradnji sa nadležnim organima Republike Srbije a u skladu sa važećim zakonima.

Kako se za obradu vaših podataka o ličnosti koriste i resursi pružaoca usluga koji se nalaze izvan Republike Srbije, obaveštavamo vas da se država u kojoj se ta obrada vrši nalazi na listi zemalja u kojima je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Rok čuvanja podataka o ličnosti

U slučaju da na osnovu Vaše inicijalne prijave ne dođe do angažovanja u Telekomu Srbija, želeli bismo da Vaše podatke zadržimo za potrebe budućih otvorenih pozicija. U tom slučaju, možemo Vas kontaktirati kako bismo Vam ponudili otvorenu poziciju za koju smatramo da posedujete relevantne kompetencije. Shodno tome, Vaše podatke ćemo čuvati 2 godine od datuma podnošenja prijave, osim u slučaju da odlučite da svoje podatke izbrišete pre isteka tog perioda, što možete učiniti povlačenjem pristanka na obradu o ličnosti kao i podnošenjem zahteva za brisanjem podataka na zakonom propisani način. Molimo Vas da imate u vidu da povlačenje pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre povlačenja pristanka.

Bezbednost podataka o ličnosti

Telekom Srbija kontinuirano preduzima sve neophodne mere zaštite kojima osiguravamo bezbedno korišćenje i čuvanje podataka o ličnosti, a kojima se obezbeđuju odgovarajuće mere zaštite prava, sloboda i legitimnih interesa lica na koji se podaci odnose..

Pristup podacima o ličnosti imaju zaposleni Telekoma u  skladu sa  prirodom posla koji obavljaju i dodeljenim pravom pristupa podacima samo u onoj meri u kojoj je to minimalno neophodno, uz obavezu postupanja u skladu sa normativnim aktima Telekoma kojima je uređena oblast regrutacije i selekcije.

Prava u vezi sa podacima o ličnosti

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u slučaju da Telekom Srbija obrađuje Vaše podatke o ličnosti, imate pravo:

  • na informacije o obradi i pristup podacima o ličnosti,
  • na ispravku i dopunu podatka o ličnosti,
  • na brisanje podataka o ličnosti,
  • na ograničenje obrade,
  • na prenosivost podataka,
  • na prigovor na obradu podataka o ličnosti.

Prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti možete ostvariti na sledeći način:

  • podnesete zahtev na e-mail adresu posao@telekom.rs
  • na Vašu e-mail adresu biće dostavljen obrazac zahteva
  • popunjen obrazac zahteva priložite kao dokument na svom profilu.

Telekom će na zahtev/prigovor odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije roku od 30 dana od dana prijema kompletnog i ispravnog zahteva. Taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje Telekom će obavestiti podnosioca zahteva u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. 

Ako Telekom opravdano sumnja u identitet lica koje je podnelo zahtev za ostvarivanje prava ili kada ne može pouzdano da identifikuje lice koje se obraća elektronskim putem, Telekom će zahtevati dostavljanje dodatnih informacija neophodnih za potvrdu identiteta lica.

U slučajevima kada ne može pouzdano da identifikuje lice koje zahteva ostvarivanje svojih prava, Telekom može odbiti da postupi po zahtevu lica samo ako predoči da nije u mogućnosti da ga identifikuje.

Podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Nadzorno telo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd (u ovom tekstu: Poverenik).

Lice na koja se podaci o ličnosti odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti od strane Telekoma Srbije u suprotnosti sa odredbama Zakona.

Kontakt za dodatna pitanja i informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti:

Telekom Srbija a.d.

Kancelarija za zaštitu podataka o ličnosti

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar umetnosti 16a, 11 000 Beograd

e-mail: dpo@telekom.rs